Visie CBS De Flambou
Waarden op de Flambou
Op de Flambou werken we en geven we ons onderwijs vorm onder de slogan Samen spelen, samen leren, samen leven. Dit geven we vorm volgens de onderstaande waarden, dit noemen we onze kernwaarden.
1. Respect
2. Vertrouwen
3. Betrokkenheid
4.Verwondering

Respect
De Flambou is een christelijke basisschool. Het onderwijs op onze school is gebaseerd op waarden en normen uit de christelijke traditie.

‘Respect’ is voor de Flambou het sleutelwoord dat volgt uit de Bijbelse norm ‘heb je naaste lief als jezelf’. Respect zit in onze houding ten opzichte van elkaar. We accepteren elkaar zoals we zijn. Op de Flambou leren we kinderen voor elkaar te zorgen en elkaar te respecteren. Kin-deren leren ook dat zij zorg en respect moeten hebben voor hun omgeving. We leren de kinderen ook hun leefwereld te respecteren en daarvoor zorg te dragen.

Belofte: wij beloven dat wij op De Flambou met respect met je omgaan en dat wij je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden.

In de praktijk van alle dag betekent dit: We hanteren de schoolregels waarin respectvol met elkaar omgaan, rekening houden met elkaar, iedereen mag er zijn, uitgangspunten zijn. We hebben aandacht voor het voorkomen van pestgedrag door vanaf groep 1 de training Rots en Water te geven. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij el-kaar in een groep, leren van en met elkaar

Vertrouwen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen op onze school. We werken in een vertrouwde en vei- lige omgeving aan een goed pedagogisch kli- maat. Elk kind mag zijn wie het is.

We hebben vertrouwen in elkaar en elkaars kunnen. Vanuit het vertrouwen in elkaar gebruiken we elkaars talenten. Vanuit het vertrouwen hebben de school, de kinderen en de ouders elk hun eigen verantwoordelijkheid. Er is een open en duidelijke communicatie en we geven elkaar het vertrouwen. We hebben vertrouwen in elkaar en elkaars kunnen. Vanuit dit vertrouwen gebruiken we elkaars talenten. Er is een open en duidelijke communicatie en we geven elkaar vertrouwen. De school, de kinderen en de ouders hebben hier elk hun eigen verantwoordelijkheid. Vanuit het vertrouwen kan ieder zijn eigen rol invullen en ontwikkelen.

Belofte: We beloven dat we je vertrouwen en verantwoordelijkheid geven voor je eigen leren.

In de praktijk van alle dag betekent dit: Kinderen werken met een weektaak, waarin ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun leren door zelf te plannen.

Betrokkenheid
Een goede leerkracht is betrokken bij de leerlingen en de thuissituatie. Betrokkenheid houdt in dat je elke leerling persoonlijke, positieve aan- dacht geeft. Betrokkenheid van de leerkracht heeft invloed op het welbevinden van kinderen en zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen van de leerlingen toeneemt. Als de leerkracht zich betrokken toont bij het wel en wee van zijn leerlingen, zorgt dat ook voor een sterkere band met hen. Een goede relatie met de leerlingen heeft invloed op het onderwijs en de sfeer in de klas.

Betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school is essentieel. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het kind. Het heeft niet alleen te maken met het welzijn van het kind, maar het verhoogt ook de schoolprestaties. Belofte: Wij beloven naar je te luisteren als jij zegt wat je wilt leren en wij beloven goed te kijken hoe jij het beste leert.

In de praktijk van alle dag betekent dit: Dat we gezamenlijk onderwijs vormgeven; dat ouders in de school mee het onderwijs vormgegeven, dat er veel gebruik gemaakt wordt van gastlessen, dat bedrijven in het dorp betrokken worden bij het onderwijs op de Flambou. We zoeken de aansluiting bij bedrijven en organisaties in onze gemeenschap. Ook houden we omgekeerde 10 minutengesprekken, waarin ouders mogen vertellen hoe zij hun kind zien. We gaan steeds meer werken met eigen leervragen. Wat wil jij weten, op welke manier ga je het aanpakken en zo kun je je op je eigen manier en in eigen tempo ontplooien.

Verwondering
Leren begint met verwonderen. Verwondering is prachtig en waardevol en vraagt openheid en nieuwsgierig zijn naar de ander en de wereld om ons heen. Mensen zijn van nature nieuwsgierig, daar is geen druk van buitenaf voor nodig. Verwondering stelt ons in staat om op een andere manier te kijken naar alledaagse zaken. Verwondering betekent stilstaan. Het heeft te maken met ontdekkingen en nieuwe ervaringen. Op de Flambou willen we ons richten op de verwondering en vindingrijkheid, op nieuwsgierigheid en creatief denken, als motoren van het onderzoekend en ontwerpend leren. Door een onderzoekende houding bij kinderen te stimuleren willen we kinderen helpen hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Belofte: Wij beloven je te helpen nieuwsgierig te zijn en de goede vragen te stellen zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.

We beloven dat we je helpen om te ontdekken wat je talenten zijn en om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.

In de praktijk van alle dag betekent dit: We werken met Topondernemers, waarin jij zelf mag kiezen op welke deelvraag van het gekozen onderwerp je antwoorden wilt geven. Dat we ons onderwijs zo vorm geven dat je je kunt verwonderen, dat je je talenten ontdekt door veel creatief (muziek, koken, in de tuin, enzovoort) met elkaar bezig te zijn. We denken aan talenrondes waarin de technische vakken en ict een plek krijgen.Deze waarden gelden voor iedereen en aan deze waarden toetsen we regelmatig ons onderwijs.
Missie CBS De Flambou
Vanuit de christelijke traditie en de daarbij behorende waarden en normen willen we kinderen leiden en begeleiden op de weg naar een harmonieus zelfstandig handelend mens rekening houdend met de individuele mogelijkheden: Samen spelen, leren en leven.

Building Learning Power
Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we als CBS De Flambou begonnen met het werken vanuit de principes van BLP, Building Learning Power.
Dit omdat wij onze leerlingen voor willen om te leven in een snel veranderende complexe maatschappij? Hoe haal je het beste uit leerlingen en verhoog je de resultaten van je school als geheel? Building Learning Power, ontworpen door professor Guy Claxton, biedt hiervoor een antwoord dat gebaseerd is op onderzoek in de praktijk. De ‘hoe-vraag’ van het leren in de 21e eeuw

Achtergrond informatie over BLP:
BLP: focus op Leren en Leercultuur
Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog gaan.

Leven lang leren

BLP bereidt kinderen goed voor op een onzekere toekomst. Tegenwoordig staan scholen voor de uitdaging om niet alleen op te leiden voor testresultaten, maar ook voor een leven lang leren. Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, moeten leerlingen o.a. over de volgende vaardigheden beschikken: vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig zijn.

Trainen ‘leerspieren’

BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’
geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.
Aan het begin van het schooljaar stond de leerspier doorzetten centraal. Hiermee werd bedoeld wat kun je doen als je even vastloopt in je leren. Maar toch je doel wilt bereiken.

Growth mindset
Een belangrijke basistheorie van BLP is de ‘growth mindset’ van Dweck (2008).Uit Dwecks onderzoek blijkt dat er twee diametraal verschillende zelfbeelden of geesteshoudingen (mindsets) zijn die mensen over zichzelf en hun persoonlijke eigenschappen kunnen hebben: een nagenoeg stabiel, vaststaand en onveranderlijk zelfbeeld versus een niet vaststaand, maar juist ontwikkelbaar zelfbeeld. De tweede invalshoek wordt de ‘groeitheorie’ genoemd: hoewel intelligentie iets is dat van persoon tot persoon enigszins verschilt, het is uiteindelijk door onze eigen inzet te ontwikkelen. Voor de mensen die de tweede invalshoek kiezen, is intelligentie als spierkracht: door je hersens te gebruiken – door je actief in leersituaties te begeven – vergroot je je mentale capaciteiten (Dweck 2000). ‘Het is als een ballon, je kunt het oprekken en niet als een emmer die je kunt vullen’ (Dweck, 2008).

Leerkrachtgedrag
Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leerkracht die deze rol vervult. Door BLP kunnen leerkrachten bewust kiezen uit een palet van vaardigheden, waarmee ze het leerproces van de leerlingen stimuleren en begeleiden.

Taal

Een belangrijk aspect van BLP is dat het leerlingen taal geeft om over leren te praten. Hierdoor beseffen ze wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid is in hun leerproces. Dit lijkt iets kleins, maar het is een belangrijke stap in het bewustwordingsproces.


Meertalige school
We hebben gekozen voor drietalig onderwijs. De kinderen groeien op in een tweetalige situatie. We sluiten aan bij de thuistaal van de kinderen. Daarnaast leven we in een sterk Engels georiënteerde samenleving en is voor ons Engels een logische invulling van de derde taal. Hierdoor leren de kinderen zich bewust worden van de meertaligheid en wordt het algemene taalgevoel van de kinderen gestimuleerd en versterkt.

It oanlearen fan mear talen is belangryk foar de ynternasjonale kommunikaasje. Of, om it hiel simpel te sizzen: de bern moatte har yn binnen- en bûtenlân rêde kinne.

Út ynternasjonaal wittenskiplik ûndersyk hat boppedat kear op kear dúdlik bliken dien dat de basisskoalle oandacht jaan moat oan de memmetaal fan it bern. As dy goed ûntwikkele wurdt, kinne dêr folle makliker oare talen oan tafoege wurde.

Foardielen fan meartalich ûnderwiis:
•De bern binne harren bewust fan mear- taligens;
•De bern wurde taret op in Europa dêr’t ferskillende talen in rol spylje;
•De bern behearskje al op jonge leeftyd mear talen as allinne harren memmetaal;
•It algemiene taalgefoel fan de bern wurdt stimulearre en fersterke.

Wat betsjut it foar de skoalle?
By trijetalich ûnderwiis spylje trije talen in grut- te rol yn de skoalle. De trije talen wurde net allinne as fak ûnderwiisd, mar ek brûkt om les yn te jaan by oare fakken.
Op 24 maaie 2012 hat de Flambou it sertifikaat
Trije Talige Skoalle krigen. Yn 2016 binne wy in 3TS plus skoalle wurden.


Bibliotheek op school
Met de Bibliotheek op school slaan wij als school, de handen ineen met de bibliotheek en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Op onze school hebben we een 'kleine bibliotheek' met vele nieuwe recente boeken voor onze leerlingen.
We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op onze basisscholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.
Er is elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken en er zijn activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden/mediawijsheid.
U als ouders bent welkom om samen met uw kidneren boeken uit te zoeken om thuis te kunnen lezen.

Kwaliteitsonderzoek 2019
In januari en begin februari 2019 is op alle scholen van CBO Noardwest Fryslân een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijstenset Qschool primair onderwijs van B&T Organisatieadvies, aangevuld met enkele eigen vragen.

Op deze poster leest u hoe ouders en leerlingen aankijken tegen de school en het onderwijs op CBS De Flambou, waar zij tevreden over zijn en wat in hun ogen nog wat extra aandacht nodig heeft. Ook ziet u hoe de resultaten van De Flambou zich verhouden tot de landelijke gemiddelden in het basisonderwijs in Nederland.


Schoolplan 2019-2023
In ons schoolplan voor 2019-2023 kunt u onze ambities op ons onderwijskwaliteitsverbetering terug lezen. Het schoolplan is gemaakt samen met ons team, ouders en dorpsbewoners. Ons bestuur en MR hebben het schoolplan goedgekeurd. Op school ligt het hele document ter inzage voor u klaar. Op onze poster vindt u een samenvatting terug van onze schoolplannen voor de komende 4 schooljaren.
Het schoolplan 2019-2023 is het beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op 2 belangrijke vragen:
  • Waar staan we nu als school (positiebepaling)?
  • Waar willen we naar toe met onze school (schoolontwikkeling)?
Daarmee is duidelijk dat het schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze schoolontwikkeling op de middellange termijn.
De functie van het schoolplan is meerledig:

  • Intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas)
  • Verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording)
  • Ondernemingplan (sturen op doelen, middelen en mensen voor de middellange termijn)
  • Kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg)