Medezeggenschapsraad
Ouders en teamleden hebben medezeggenschap in de school door middel van de Medezeggenschapsraad. De raad kan aan de schoolleiding (het bevoegd gezag) advies geven met betrekking tot zaken die de school betreffen. Voor bepaalde besluiten heeft de schoolleiding van De Flambou de instemming nodig van de MR.
De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden, de zittingsduur is drie jaar. De ouders worden gekozen middels verkiezingen op de ouderavond. In het ouderdeel van de MR zitten op dit moment Esther Bergsma en Margit Sytsma.

Instemmingsrecht heeft de MR onder andere bij beslissingen in verband met:
• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
• Vaststellen/wijzigen van het schoolplan,leerplan en zorgplan;
• Vaststellen / wijzigen van de geldende klachtenregeling;
• Vaststellen / wijzigen van de personeelsformatie (alleen personeelsgeleding MR);
• Verandering van de grondslag van de school (alleen oudergeleding MR);
• Vaststellen/wijzigen van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage (alleen oudergeleding MR);
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang (alleen oudergeleding MR);
• Vaststelling van de schoolgids en de onderwijstijd (alleen oudergeleding MR);
• Vaststellen / wijzigen van beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie
tussen bevoegd gezag en ouders (alleen oudergeleding MR).

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij beslissingen in verband met;
• Beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of een belangrijk onderdeel ervan;
• Aanstelling of ontslag schoolleiding;
• Vaststellen / wijzigen van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststellen / wijzigen van het managementstatuut;
• Vaststellen / wijzigen van het beleid m.b.t. toelating en verwijderen van leerlingen.
• Regeling van de vakantie;
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Naast de MR is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 17 CBO scholen. De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân.
Voor informatie omtrent de GMR klik hier
Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.


Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.