Passend onderwijs
Onze school en passend onderwijs
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind, om welke reden dan ook, meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende
onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in Friesland samen in het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO-SO Fryslân. Alle schoolbesturen van de basisscholen in Friesland zorgen er samen voor dat ieder kind kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school hulp krijgen vanuit ons samenwerkingsverband. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden.

Visie op passend onderwijs
De basisvraag voor passend onderwijs in het Samenwerkingsverband Passend Onderijs Fryslân: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haarleven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de
Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.

Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Informatie en contactgegevens online
Op http://www.passendonderwijsinfryslan.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vindt u o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens, het laatste nieuws (en nog veel meer).
Meedoen met de samenleving
In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.

Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Afhankelijk van de financiële situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld stichting verschillen, maar meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

  • Onderwijs: Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Voorbeelden van aanvragen op onderwijsgebied zijn aanvragen voor een ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of vervoer naar school.
  • Sport: Door mee te doen met sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Vaak kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of andere spullen, die nodig zijn om te sporten.
  • Cultuur: Ook meedoen op het culture vlak is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
  • Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren vaak tot de mogelijkheden. Als uw kind met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht ook helpen bij de aanschaf van een (tweedehands) fiets. En als uw kind een computer/laptop nodig heeft om zijn/haar huiswerk voor school te maken, dan kunnen wij u wellicht ook helpen
Meer informatie is op onze school aanwezig of op internet: https://www.leergeld.nl/ en op https://www.kindpakket.nl/Schoolmaatschappelijk werk
Preventieve taken zijn belangrijke aspecten binnen de zorg voor kinderen en hun ouders, binnen het onderwijs. Hoe sneller er ingespeeld kan worden op signalen, des te eerder er een passend hulpaanbod geboden kan worden. Het in een zo vroeg mogelijk stadium bieden van aandacht en ondersteuning, vermindert het risico op problemen en uitval op latere leeftijd. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) heeft bij uitstek de mogelijkheid om bij te dragen aan een succesvolle zorgstructuur. SMW ondersteunt het onderwijzend personeel bij de begeleiding van leerlingen door een brugfunctie te vervullen tussen leerlingen, ouders, school en (jeugd)hulpverlening. SMW neemt deel aan het zorg adviesteam of andere overleggen en werkt samen met de zorgcoach en directeur van de school. De activiteiten zijn aanvullend op de ondersteuning en zorg die scholen zelf kunnen bieden.

Vertrouwelijkheid Schoolmaatschappelijk werk
Wanneer een aanmelding via school wordt gedaan, zal school u vragen om toestemming te geven om Schoolmaatschappelijk werk in te schakelen.
Soms is het zo dat er zaken spelen ten aanzien van uw kind die belangrijk zijn voor school en/of andere instanties zoals de huisarts, om te weten. Het is in het belang van uw kind om goed samen te werken met u en andere partijen die betrokken zijn bij uw kind en gezin. De schoolmaatschappelijk werker zal daarover eerst met u als ouder in gesprek gaan.

Kosten
De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn gratis.

Algemene informatie over het Gebiedsteam Waadhoeke:
Het Gebiedsteam Waadhoeke kunt u bereiken via de Toegang tel 0517-380357 of per mail via info@gebiedsteamwaadhoeke.nl Via onze school kunt u ook meer informatie ontvagen over schoolmaatschappelijk werk
GGD Friesland
Samen met het basisonderwijs richt de Jeugd- gezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân zich op de ontwikkeling en gezondheid van alle kin- deren vanaf de geboorte tot de leeftijd van 19 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en stimuleren ook een gezonde levensstijl. We komen regelmatig op school voor zorgoverleggen en voor de gezondheidsonderzoeken bij de kinderen. Samenwerking tussen school, GGD en ouders is een belang- rijke voorwaarde om kinderen gezond te laten opgroeien. Goed samenwerken lukt alleen als we elkaar kennen, vertrouwen en bereid zijn om te delen in verantwoordelijkheden, kennis en ervaring. Wij willen u daarom graag laten weten wat wij als GGD voor u en uw zoon en/of dochter kunnen betekenen!